ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпит по независим финансов одит- сесия 2017

На основание чл. 18 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, в срок до 15.11.2017 г. включително, се подават заявления за допускане до изпит по независим финансов одит, придружени с документ за платена такса, актуално свидетелство за съдимост и документи, доказващи положен професионален стаж във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗНФО. Образец на заявление за явяване на изпит по независим финансов одит можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Изпитът по  независим финансов одит ще се проведе на 25.11.2017 г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

Таксата за явяване на изпит по независим финансов одит е 420 лв. с ДДС.

Банкова сметка за превеждане на таксата:

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Клон Александър Батенберг

За контакт:

Тел. 02/9500777

e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

 

Върни се към списъка