ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Аксения Малинова Добазова

Диплома №: 0009
Година на регистрация: 1991
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1463
Адрес: ул. "Христо Станчев" № 12, вх.1, ет.3, ап.5
Телефон: 0888 972 475 02 8519261
Електронна поща: a_dobazova@abv.bg
office@aliyana.net
Електронна страница: aliyana.net
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004 ООД №121
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "Алияна Одитинг" ООД, ЕИК 121153662, гр. София, ул. "Христо Станчев" № 12, ет.3 ап.5
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: НП № 023/16.12.2015 г., за нарушение на разпоредбите на чл.33, ал.1, т.12 от ЗНФО. Наложена глоба в размер на 500 лв.
Върни се към списъка